تمدید مهلت ارسال مقالات
1396/12/26

مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1396/11/28تمدید شد 

پژوهشگران محترم می توانند تا تاریخ فوق مقالات خود را به سایت کنفرانس ارسال نمایند.